منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد مهریار
استوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد
منوچهر ستوده محمد مهریار احمد کبیری
PDF

عنواناستوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد

نویسندهمنوچهر ستوده, محمد مهریار, احمد کبیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی