منبع   ۱۵ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
منوچهر ستوده
372
301
PDF PDF
594
544
PDF PDF
541
458
PDF PDF
620
484
PDF PDF
666
290
PDF PDF
968
504
PDF PDF
597
458
PDF PDF
524
402
PDF PDF
419
319
PDF PDF
889
729
PDF PDF
1002
465
PDF PDF
564
671
PDF PDF
تاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری
میرزا سنگ‌محمد بدخشی میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر
PDF

عنوانتاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا سنگ‌محمد بدخشی, میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خانی؛ شامل حوادث چهل‌ساله گیلان از 880 تا 920 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهعلی بن شمس‌الدین بن حاجی حسین لاهیجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

مترجمفضل الله بن روزبهان خنجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمهمان خانه بخارا(تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهفضل الله بن روزبهان خنجی

اشرافاحسان یارشاطر

موضوعنثر/سفرنامه , نثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنواناحیاء الملوک؛ شامل تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال 1028 قمری

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهملک شاه حسین سیستانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی