منبع   ۱۵ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
منوچهر ستوده
185
135
PDF PDF
402
330
PDF PDF
364
283
PDF PDF
439
323
PDF PDF
496
219
PDF PDF
781
361
PDF PDF
445
259
PDF PDF
431
324
PDF PDF
353
283
PDF PDF
786
459
PDF PDF
838
388
PDF PDF
478
434
PDF PDF
تاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری
میرزا سنگ‌محمد بدخشی میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر
PDF

عنوانتاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا سنگ‌محمد بدخشی, میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خانی؛ شامل حوادث چهل‌ساله گیلان از 880 تا 920 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهعلی بن شمس‌الدین بن حاجی حسین لاهیجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

مترجمفضل الله بن روزبهان خنجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمهمان خانه بخارا(تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهفضل الله بن روزبهان خنجی

اشرافاحسان یارشاطر

موضوعنثر/سفرنامه , نثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنواناحیاء الملوک؛ شامل تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال 1028 قمری

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهملک شاه حسین سیستانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی