منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
کریم مجتهدی
346
345
PDF PDF
892
646
PDF PDF

عنوانمدارس و دانشگاه های اسلامی و غربی در قرون وسطی

به کوششحسین کلباسی اشتری

نویسندهکریم مجتهدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی