21
نویسنده
1
موضوع
21
منبع

عنواندر قلمرو فلسفه ادبیات و ادبیات دینی (جریان شناسی ادبیات معاصر، نقد دینی ادبیات، ویژگی های شاهکار ادبی و ...)

نویسندهعباس ایزدپناه

موضوعفلسفه

ناشرموسسه چاپ و نشر عروج

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر