منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سکندر امان‌ اللهي‌ بهاروند
744
500
PDF PDF

عنوانجغرافياي‌ لرستان‌ : پيشکوه‌ و پشتکوه‌

نویسندهمولف ناشناس

به کوششسکندر امان‌ اللهي‌ بهاروند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی