منبع   ۱۴۵ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
209
205
PDF PDF
1119
752
PDF PDF
617
428
PDF PDF
768
406
PDF PDF
386
199
PDF PDF
483
319
PDF PDF
532
334
PDF PDF
444
200
PDF PDF
618
543
PDF PDF
826
503
PDF PDF
884
553
PDF PDF
855
536
PDF PDF
475
256
PDF PDF
500
271
PDF PDF
755
438
PDF PDF

عنوانجغرافياي‌ لرستان‌ : پيشکوه‌ و پشتکوه‌

نویسندهمولف ناشناس

به کوششسکندر امان‌ اللهي‌ بهاروند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو گفتار ادبی پیرامون زندگی و خلاقیت قوسی تبریزی و میرزا شفیع شیرازی

مترجمحسین محمدزاده صدیق

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر کتاب سهند

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح احوال حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت امامزاده حمزه (ع) و خدمات انجام‌شده در آستانه مبارکه

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرآستانه مبارکه حضرت عبدالعظیم

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد سوم: عثمانی به ضمیمه چند مکاتبه فرانسه

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد اول: انگلیس

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی, فروزنده کاظمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش ساختمانهای فرهنگی شهر تبریز که در دو سال تحصیلی 1329 و 1330 ـ 1331 ساخته شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتبریز

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرنامه (پروگرام) تحصیلات دبستانهای (مدارس ابتدایی) پسران و دختران

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشروزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر