منبع   ۱۴۱ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
443
265
PDF PDF
187
114
PDF PDF
331
251
PDF PDF
346
267
PDF PDF
285
156
PDF PDF
424
418
PDF PDF
418
357
PDF PDF
446
359
PDF PDF
424
362
PDF PDF
273
136
PDF PDF
269
182
PDF PDF
487
325
PDF PDF
428
233
PDF PDF
700
424
PDF PDF
547
447
PDF PDF

عنواندو گفتار ادبی پیرامون زندگی و خلاقیت قوسی تبریزی و میرزا شفیع شیرازی

مترجمحسین محمدزاده صدیق

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر کتاب سهند

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح احوال حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت امامزاده حمزه (ع) و خدمات انجام‌شده در آستانه مبارکه

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرآستانه مبارکه حضرت عبدالعظیم

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد سوم: عثمانی به ضمیمه چند مکاتبه فرانسه

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد اول: انگلیس

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی, فروزنده کاظمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش ساختمانهای فرهنگی شهر تبریز که در دو سال تحصیلی 1329 و 1330 ـ 1331 ساخته شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتبریز

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرنامه (پروگرام) تحصیلات دبستانهای (مدارس ابتدایی) پسران و دختران

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشروزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرمان‌ها و رقم‌های منتشرنشده دوره قاجار: جلد اول 64 ـ 1211 ق

نویسندهمولف ناشناس

به کوششرضا فراستی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر