212
نویسنده
1
موضوع
207
منبع

عنوانوهرود و ارنگ: جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی

مترجمداوود منشی زاده

نویسندهژوزف مارکوارت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجزیره هندرابی و دریای پارس و نگاهی به جزایر فارور و فارورگان

نویسندهایرج افشار سیستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران دارالخلافه ناصری (جلد دوم)

نویسندهناصر تکمیل همایون

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران از آغاز تا دارالخلافه ناصری (جلد اول)

نویسندهناصر تکمیل همایون

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر