163
نویسنده
1
موضوع
160
منبع
هرمز در منابع دوره های یوآن و مینگ
رالف کاوتس رودریش پتاک
PDF

عنوانهرمز در منابع دوره های یوآن و مینگ

نویسندهرالف کاوتس, رودریش پتاک

مترجممهرداد وحدتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگرمسار (خوارری) پیشینه تاریخی و اوضاع طبیعی و اقتصادی و اجتماعی شهرستان گرمسار

نویسندهنوش آذر اسدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرزمین قزوین، سابقه تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی سرزمین قزوین

نویسندهپرویز ورجاوند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان طی پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی

نویسندهفتحعلی فراهانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشراداره کل فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر