منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فرهاد ناظرزاده کرمانی
روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس
فرهاد ناظرزاده کرمانی سیدمیثم مطهری
PDF

عنوانروایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس

نویسندهفرهاد ناظرزاده کرمانی, سیدمیثم مطهری

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی