منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی بلوکباشی
189
183
PDF PDF

عنواننقد و نظر: معرفی و نقد آثاری در ادبیات مردم‌شناسی

نویسندهعلی بلوکباشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی