منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عباس پرویز
502
506
PDF PDF
تاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها
نصرالله فلسفی عباس پرویز علی اصغر شمیم
PDF

عنوانتاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها

نویسندهنصرالله فلسفی, عباس پرویز, علی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی