منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ماشااله رحمان پورداود
547
393
PDF PDF
مجموعه توراه و هفطارا با ترجمه فارسی
ماشااله رحمان پورداود بهارا موسی زرگری
PDF

عنوانمجموعه توراه و هفطارا با ترجمه فارسی

مترجمماشااله رحمان پورداود, بهارا موسی زرگری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپلس آنجلس

ناشرانجمن فرهنگی اوتصر هتوراه (گنج دانش)

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی