79
نویسنده
1
موضوع
140
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانکتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرجماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی

تاریخ چاپ1932 میلادی

زبانفارسی

عنوانجامع الخیرات: وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی یزدی

مصححایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

نویسندهسید رکن‌الدین حسینی یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ ایران زمین

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد پنجم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد چهارم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد سوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد دوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد اول)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

هزار سال تفسیر فارسی، سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سید حسن سادات ناصری منوچهر دانش‌پژوه
PDF

عنوانهزار سال تفسیر فارسی، سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات

نویسندهسید حسن سادات ناصری, منوچهر دانش‌پژوه

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرالبرز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعارف مجموعه مواعظ و کلمات برهان الدین محقق ترمذی به همراه تفسیر سوره محمد و فتح با تصحیحات و حواشی

مصححبدیع الزمان فروزانفر

نویسندهبرهان الدین محقق ترمذی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه زبانها: گنجینه‌هایی مشتمل بر شش زبان و دوازده فن

مترجممهین‌دخت معتمدی

نویسندهسیداحمد فائز برزنجی

مصححشیخ محمد خال

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد دوم)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد اول)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانفروغ مزدیسنی: ترجمه رساله انگلیسی موسوم به آیین پارسیان از تألیفات فرزانه دستور جیوان جی جمشیدجی

نویسندهکیخسرو شاهرخ

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکارخانه آقامیرزا علی اصغر باسمه‌چی

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر