102
نویسنده
1
موضوع
162
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانکرائم اخلاق (گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک به راهنمایی قرآن مجید)

نویسندهزین العابدین ذوالمجدین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرچاپخانه مظاهری

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

به کوششسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلواژه های عزا بر گلبرگهای رثا (گلدسته ای از مجالس طرفه و غریبه شبیه خوانی)

به کوششجابر عناصری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکیومرث

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

وقفنامه آستانه مقدسه ثامن الحجج امام رضا علیه السلام
میرزا عبدالعلی میرزا اسماعیل خان مستوفی همدانی
PDF

عنوانوقفنامه آستانه مقدسه ثامن الحجج امام رضا علیه السلام

نویسندهمیرزا عبدالعلی, میرزا اسماعیل خان مستوفی همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1317 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانکتاب تحفظ العظیمیة و کتاب اخبار العظیمیة و کتاب خصائص عظیمیة: صورت وقف‌نامه حضرت مستطاب میرزا شفیع‌خان مستشارالملک کرکانی

نویسندهمحمدجواد بن رازی

مصححشیخ بهاءالدین معین‌العلماء

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپبی جا

ناشرکارخانه آقامیرزا علی اصغر باسمه‌چی

تاریخ چاپ1318 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانهفت وقف نامه: گزیده‌ای از یکصدوهفتاد سال وقف‌نامه‌نویسی در دوره صفویه

نویسندهمحمدعلی خسروی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرنشر صائن

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه
ابومنصور عبدالقاهر بغدادی محمد بن محمد معروف به شیخ مفید
PDF

عنوانترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه

مترجممحمدجواد مشکور

نویسندهابومنصور عبدالقاهر بغدادی, محمد بن محمد معروف به شیخ مفید

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات اشرفی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد دوم: از سوره حج تا ناس)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد اول: از سوره حمد تا سوره انبیاء)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

مصححسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراقبات (اعمال السنه)، مجموعه وظایف سالک در ماههای دوازده گانه سال، جلد دوم

نویسندهمیرزاجواد ملکی تبریزی

مترجمعلیرضا میرزاحکیم خسروانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرانتشارات نور فاطمه

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر