52
نویسنده
1
موضوع
115
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد چهارم)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد سوم)

به کوششسید محمد دبیر سیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد دوم)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد اول)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانستوت یسن؛ گاتهای اشوزرتشت اسپنتمان و سرودهای وابسته به آن با متن و گزارش فارسی روان

مترجمعلی اکبر جعفری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات فروهر

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه توراه و هفطارا با ترجمه فارسی
ماشااله رحمان پورداود بهارا موسی زرگری
PDF

عنوانمجموعه توراه و هفطارا با ترجمه فارسی

مترجمماشااله رحمان پورداود, بهارا موسی زرگری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپلس آنجلس

ناشرانجمن فرهنگی اوتصر هتوراه (گنج دانش)

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی

عنوانوندیداد حصه سوم کتاب اوستا که مبین شریعت زردشت است

مترجمسیدمحمدعلی داعی الاسلام

به کوششفتح الله مفتون یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپهند/حیدرآباد

ناشرمطبعه صحیفه

تاریخ چاپ1948 میلادی

زبانفارسی

عنواناندرز پدران: ترجمه پییرقه آووت رساله‌ای از تلمود: با ترجمه فارسی و انگلیسی

مترجمشکرالله مهدی زاده

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن کلیمیان تهران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

چند قصه از چند سوره قرآن (سوره‌های یوسف، بنی اسرائیل، کهف، مریم)؛ برگزیده از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری از دانشمندان قرن پنجم هجری
PDF

عنوانچند قصه از چند سوره قرآن (سوره‌های یوسف، بنی اسرائیل، کهف، مریم)؛ برگزیده از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری از دانشمندان قرن پنجم هجری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالرسالة العلیة فی احادیث النبویة؛ شرح چهل حدیث نبوی

مصححمیر جلال الدین محدث ارموی

نویسندهکمال الدین حسین بن علی بیهقی واعظ کاشفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر