63
نویسنده
1
موضوع
126
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانگنجینه زبانها: گنجینه‌هایی مشتمل بر شش زبان و دوازده فن

مترجممهین‌دخت معتمدی

نویسندهسیداحمد فائز برزنجی

مصححشیخ محمد خال

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد دوم)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد اول)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانفروغ مزدیسنی: ترجمه رساله انگلیسی موسوم به آیین پارسیان از تألیفات فرزانه دستور جیوان جی جمشیدجی

نویسندهکیخسرو شاهرخ

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکارخانه آقامیرزا علی اصغر باسمه‌چی

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد دوم)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد اول)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد چهارم)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر