116
نویسنده
1
موضوع
174
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانبرگردان گات‌ها: پیدایش زرتشت، آمادگی زمینه برای ظهور، رسالت زرتشت، آموزش‌های زرتشت

نویسندهموبد رستم شهزادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فردوس

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرهان قرآن (و ردّ شبهات پیروان کمونیزم و سایر معاندین اسلام شامل جالبترین مباحث اجتماعی و و نظامات اقتصادی و قضائی قرآن)

نویسندهسیدصدرالدین بلاغی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد سوم

نویسندهابوالقاسم راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد دوم

نویسندهابوالقاسم حسين بن محمدبن فضل معروف به راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد اول

نویسندهابوالقاسم حسين بن محمدبن فضل معروف به راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکرائم اخلاق (گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک به راهنمایی قرآن مجید)

نویسندهزین العابدین ذوالمجدین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرچاپخانه مظاهری

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

به کوششسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلواژه های عزا بر گلبرگهای رثا (گلدسته ای از مجالس طرفه و غریبه شبیه خوانی)

به کوششجابر عناصری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکیومرث

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر