منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حسن هنرمندی
756
682
PDF PDF
613
314
PDF PDF
850
470
PDF PDF

عنواناز رمانتیسم تا سوررئالیسم: بررسی مهم‌ترین شیوه‌های ادبی فرانسه از صد سال پیش تاکنون

نویسندهحسن هنرمندی

موضوعپژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهراس؛ در صدویک قطعه (دفتر اول و دوم) به همراه یادداشتی از گوینده و تحلیلی از دکتر محسن هشترودی

نویسندهحسن هنرمندی

موضوعنظم/شعر معاصر

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی