1335
نویسنده
1
موضوع
874
منبع
این بخش دربردارنده منابعی که به بررسی و تحلیل آثار ادبیات داستانی و نیز داستان نویسان می‌پردازد
پژوهش در ادبیات داستانی
1711
1021
PDF PDF

عنوانقصه، داستان کوتاه، رمان؛ مطالعه‌ای در شناخت ادبیات داستانی و نگاهی کوتاه به داستان‌نویسی معاصر ایران

نویسندهجمال میرصادقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجای پای گردباد: مذهب گریزی و اخلاق ستیزی در ادبیات داستانی معاصر (جلد سوم)

نویسندهمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجای پای گردباد: مذهب گریزی و اخلاق ستیزی در ادبیات داستانی معاصر (جلد دوم)

نویسندهمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجای پای گردباد: مذهب گریزی و اخلاق ستیزی در ادبیات داستانی معاصر (جلد اول)

نویسندهمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی قدر ولایت

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد مجموعه آثار داستانی اسماعیل فصیح و چند داستان از احمد محمود، زویا پیرزاد، امیرحسین چهل‌تن، فتانه حاج‌سیدجوادی

نویسندهآناهید اُجاکیانس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر