منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مریم شفقی
پژوهشي زبان‌شناختي در اصطلاحات و تعبيرات با مفهوم كار عبث و بيهوده در زبان روسي و مقابله آن با فارسي
احمد تمیم‌داری مریم شفقی
PDF

عنوانپژوهشي زبان‌شناختي در اصطلاحات و تعبيرات با مفهوم كار عبث و بيهوده در زبان روسي و مقابله آن با فارسي

نویسندهاحمد تمیم‌داری, مریم شفقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی