587
نویسنده
1
موضوع
418
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی

عنواندستور زبان عامیانه فارسی و بررسیهای تازه در دستور زبان فارسی

نویسندهتقی وحیدیان کامیار

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد چهارم (قلب: افزایش و کاهش)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد سوم (همخوانها: ش ـ ی)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد دوم (همخوانها: ب ـ س)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش افزا (شامل دستور زبان و نکات املائی و انشائی و تجزیه و ترکیب مقداری عبارت فارسی)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرچاپخانه چهر

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

دستور زبان فارسی برای سال دوم و سوم دبیرستان‌ها
محمدتقی بهار جلال الدین همایی بدیع الزمان فروزانفر غلامرضا رشید یاسمی
PDF

عنواندستور زبان فارسی برای سال دوم و سوم دبیرستان‌ها

نویسندهمحمدتقی بهار, جلال الدین همایی, بدیع الزمان فروزانفر, غلامرضا رشید یاسمی, عبدالعظیم قریب

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی خاص طبع و نشر کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآئین دبیری، دستور جدید املاء برای دبیرستانها، جلد دوم

نویسندهسیدکمال طالقانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپاصفهان

ناشرشرکت سهامی چاپ و نشر کتاب اصفهان

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرفتارشناسی زبان تاریخی (دستور 2) تطور واجی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی تاریخی

نویسندهرحیم ذوالنور

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت طهوری

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور امروز شامل پژوهش‌های تازه‌ای در صرف و نحو فارسی معاصر با اشاراتی به فارسی قدیم و زبان محاوره

نویسندهخسرو فرشید ورد

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر