594
نویسنده
1
موضوع
425
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی
1302
1013
PDF PDF

عنوانراهنمای تعلیم املاء و انشاء (برای دوره اول متوسطه بضمیمه آخرین املاءها و بهترین انشاءهای تصحیح شده امتحانات نهائی سال سوم متوسطه سراسر کشور با آثاری از نویسندگان معروف)

نویسندهاحمد کوشا

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرمولف

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی (یا قواعدی جامع و مختصر از فن درست گفتن و درست نوشتن فارسی برای دبیرستانها)

نویسندهایرج دهقان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروش درست نوشتن فارسی (برای استفاده دانش آموزان دبیرستانها و داوطلبان متفرقه سوم و پنجم متوسطه)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش ادب فارسی (نظام جدید - علوم انسانی) راهنمای دبیران، دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری

نویسندهروح الله هادی سورمقی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرنشر شورا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان عامیانه فارسی و بررسیهای تازه در دستور زبان فارسی

نویسندهتقی وحیدیان کامیار

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد چهارم (قلب: افزایش و کاهش)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد سوم (همخوانها: ش ـ ی)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد دوم (همخوانها: ب ـ س)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش افزا (شامل دستور زبان و نکات املائی و انشائی و تجزیه و ترکیب مقداری عبارت فارسی)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرچاپخانه چهر

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

دستور زبان فارسی برای سال دوم و سوم دبیرستان‌ها
محمدتقی بهار جلال الدین همایی بدیع الزمان فروزانفر غلامرضا رشید یاسمی
PDF

عنواندستور زبان فارسی برای سال دوم و سوم دبیرستان‌ها

نویسندهمحمدتقی بهار, جلال الدین همایی, بدیع الزمان فروزانفر, غلامرضا رشید یاسمی, عبدالعظیم قریب

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی خاص طبع و نشر کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآئین دبیری، دستور جدید املاء برای دبیرستانها، جلد دوم

نویسندهسیدکمال طالقانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپاصفهان

ناشرشرکت سهامی چاپ و نشر کتاب اصفهان

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر