502
نویسنده
1
موضوع
356
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی
1416
1049
PDF PDF
1067
3774
PDF PDF

عنوانشیوه خط و دستور زبان یا شیوه خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی

نویسندهمحمود شفیعی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوام‌واژه‌های ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی

نویسندهماریا آیوازیان (ترزیان)

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

اساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)
پاول هرن هاینریش هوبشمان
PDF

عنواناساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)

مترجمجلال خالقی مطلق

نویسندهپاول هرن, هاینریش هوبشمان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

فرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی
PDF

عنوانفرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی

نویسنده

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانعروض همایون: میزان الاوزان ـ لسان القلم (در عروض و قافیه)؛ مختصر «المعجم»

نویسندهعبدالقهار بن اسحق سمرقندی

مصححمحمدحسن ادیب هروی خراسانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگستره دستورپژوهی زبان فارسی در ایران و شبه قاره ( هند و پاکستان )

نویسندهذوالفقار رهنمای خرمی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات امیدمهر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1100

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر