607
نویسنده
1
موضوع
439
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی

عنوانآموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم و آموزش عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراهنمای تعلیم املاء و انشاء (برای دوره اول متوسطه بضمیمه آخرین املاءها و بهترین انشاءهای تصحیح شده امتحانات نهائی سال سوم متوسطه سراسر کشور با آثاری از نویسندگان معروف)

نویسندهاحمد کوشا

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرمولف

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی (یا قواعدی جامع و مختصر از فن درست گفتن و درست نوشتن فارسی برای دبیرستانها)

نویسندهایرج دهقان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروش درست نوشتن فارسی (برای استفاده دانش آموزان دبیرستانها و داوطلبان متفرقه سوم و پنجم متوسطه)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش ادب فارسی (نظام جدید - علوم انسانی) راهنمای دبیران، دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری

نویسندهروح الله هادی سورمقی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرنشر شورا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر