568
نویسنده
1
موضوع
404
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی

عنوانرفتارشناسی زبان تاریخی (دستور 2) تطور واجی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی تاریخی

نویسندهرحیم ذوالنور

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت طهوری

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور امروز شامل پژوهش‌های تازه‌ای در صرف و نحو فارسی معاصر با اشاراتی به فارسی قدیم و زبان محاوره

نویسندهخسرو فرشید ورد

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران

نویسندهخلیل خطیب رهبر

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور خط فارسی؛ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرباره زبان فارسی (املاء، انشاء، ترجمه و ...) برای دانشجویان و دانش‌پژوهان

نویسندهمهدی درخشان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجمله و تحول آن در زبان فارسی؛ پژوهشی در دستور تاریخی و معاصر زبان فارسی

نویسندهخسرو فرشیدورد

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر