منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حجت الله اصیل
531
317
PDF PDF
826
504
PDF PDF

عنوانبرگزیده و شرح سیاست‌نامه خواجه نظام الملک

نویسندهابوعلی حسن بن علی خواجه نظام‌الملک

به کوششحجت الله اصیل

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , نثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی