228
نویسنده
1
موضوع
270
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.
1213
1074
PDF PDF
1354
1112
PDF PDF
1657
1028
PDF PDF
1717
1119
PDF PDF
1632
1381
PDF PDF
1462
1104
PDF PDF

عنوانمتن انتقادی جوامع‌‌الحکایات و لوامع‌‌الروایات‌ جزء اول از قسم چهارم

مصححمظاهر مصفا

نویسندهسدیدالدین محمد عوفی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحلیل آثار نظامی گنجوی: نگاهی به آثار نظامی با ملاحظات تطبیقی درباره ماخذ اسلامی و باستانی‌ اسکندرنامه

نویسندهکامل احمدنژاد

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

پنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)
محمدرضا جلالی نائینی . تاراچند دکتر عابدی
PDF

عنوانپنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)

مصححمحمدرضا جلالی نائینی, . تاراچند, دکتر عابدی

مترجممصطفی خالقداد عباسی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرچاپ اقبال

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمفید العلوم و مبید الهموم: فرهنگنامه واژگان دشوار المنصوری فی الطب زکریای رازی

نویسندهابن حشاء تونسی

مترجمرشید تفقد

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر آبژ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد سوم: ط ـ ی)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد دوم: ح ـ ض)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد اول: آ ـ چ)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانQanun-i-Humayuni also known as Humayun nama قانون همایونی (همایون نامه)

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/کلکته

ناشرTHE ASIATIC SOCIETY

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی

عنوانکتاب التنویر در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی بزبان پارسی

مصححسیدمحمدکاظم امام

نویسندهابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننغمه ایزدی یا فلسفه اخلاقی هند: ترجمه از متن سانسکریت کتاب بگ‌وت گیتا

نویسندهعباس مهرین (شوشتری)

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی عطایی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر