161
نویسنده
1
موضوع
198
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانمنتخب المعجم فی معاییر اشعار العجم (با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی)

به کوششناصرالدین شاه حسینی

نویسندهشمس الدین محمد بن قیس رازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

متن‌های پهلوی؛ بخش‌هایی از بندهش، زند و هومن یشت، دینکرد؛ چاپ عکسی از روی مجموعه دستور هوشنگ
PDF

عنوانمتن‌های پهلوی؛ بخش‌هایی از بندهش، زند و هومن یشت، دینکرد؛ چاپ عکسی از روی مجموعه دستور هوشنگ

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در متن پهلوی «سی روزه کوچک، سی روزه بزرگ»؛ تصحیح متن، آوانویسی

مترجمآذرمیدخت دهدشتی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات فروهر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندرز آذربد مارسپندان؛ متن پهلوی با ترجمه فارسی

نویسندهماهیار نوابی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلستان (با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی؛ بخش یکم)

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

ناشربنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر