195
نویسنده
1
موضوع
236
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانحاشیة دده جونکی علی شرح سعدالدین تفتازانی علی التصریف العزی

نویسندهکمال الدین ابراهیم الأماسي الرومي مشهور به دده جونکی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپاستانبول

ناشردارالطباعة المحمودیة

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی

عنوانمناقب الاصفیاء در احوالات حضرت مخدوم جهان شیخ شرف‌الدین احمد یحیی منیری (782 ق) و حضرت مخدوم شاه شعیب ابن حلال منیری شیخپوری (824 ق) ـ چاپ عکسی کتابت 1123 قمری

به کوششسیدشاه شمیم الدین احمد منعمی

نویسندهحضرت مخدوم شاه شعیب ابن حلال منیری شیخپوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردان خدا: نگارشی دیگر از تذکرة الاولیاء به نثر و زبان ساده برای همه

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخطوط میرعالم (باغ بهار)

نویسندهمیرابوالقاسم مشهور به میرعالم

به کوششرقیق فاطمه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپپاکستان/حیدر آباد

ناشرکتب خانه و اداره تحقیقات مشرقی، حکومت آندهرا پردیش

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلزار حال یا طلوع معرفت؛ ترجمه فارسی پربود چند راودی

مصححسیدامیرحسن عابدی, . تاراچند

نویسندهبنوالی داس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/َعَلیگَر

ناشردانشگاه اسلامی عَلیگَر

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر