47
نویسنده
1
موضوع
74
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.

عنوانمنتخب نثر پارسی برای سال اول دانشکده‌ها و مدارس عالی کشور

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از کلیله و دمنه؛ باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌ها و جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستور

نویسندهعبدالله ابن المقفع

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانطعم وقت؛ تلخیص و بازنویسی کتاب «اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

به کوششمحمدرضا موحدی

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر میهنی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده گلستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده و شرح سیاست‌نامه خواجه نظام الملک

نویسندهابوعلی حسن بن علی خواجه نظام‌الملک

به کوششحجت الله اصیل

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده و شرح کشف الاسرار و عدة الابرار

به کوششمنوچهر دانش‌پژوه

نویسندهرشیدالدین ابوالفضل میبدی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرکتاب فرزان

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر