منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سراج الدین قمری آملی
127
118
PDF PDF
487
363
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار استاد سراج الدین قمری آملی

به کوششیدالله شکری

نویسندهسراج الدین قمری آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی