79
نویسنده
1
موضوع
109
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. اغلب گزیده ها از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، در دوره ی معاصر پرداخته و به چاپ رسیده اند.
گزیده‌ها شعر کلاسیک

عنوانگزیده رودکی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخه نکته‌های دستوری و ادبی با تجدیدنظر

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزار قطعه؛ گزیده قطعات شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح قطعات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنج وحدت؛ گزیده ترجیع‌بند و ترکیب‌بند شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح ابیات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهشت سخن؛ شامل گزیده آثار و نقد اشعار و شرح احوال شعرای قرن ششم (جلد دوم)

نویسندهمهدی حمیدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی پیروز

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهشت سخن؛ شامل گزیده آثار و نقد اشعار و شرح احوال شعرای پنج قرن اول هجری قمری (جلد اول)

نویسندهمهدی حمیدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی پیروز

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناشعار پراکنده قدیم‌ترین شعرای فارسی‌زبان از حنظله بادغیسی تا دقیقی (به غیر از رودکی)

نویسندهژیلبر لازار

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری با مقدمه‌ای اجمالی پیرامون زندگانی، آثار، افکار و گزیده کتابشناسی شاعر

به کوششابوالقاسم رادفر

نویسندهاقبال لاهوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر