89
نویسنده
1
موضوع
123
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. اغلب گزیده ها از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، در دوره ی معاصر پرداخته و به چاپ رسیده اند.
گزیده‌ها شعر کلاسیک

عنواندیوان چهارده معصوم: منتخب نوحه ترکی گلچین از بهترین اشعار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی مصطفوی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه روشن بینان؛ برگزیده از اشعار قدسی

به کوششعالمشاه .

نویسندهسید محمدکاظم مجاب متخلص به قدسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپدزفول

ناشرکتابفروشی عالمشاه

تاریخ چاپ1385 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانمنتخبات همایون کرمانی؛ شامل غزلیات، قصاید، حکایات و ....

نویسندهمحمد تجربه‌کار کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپکرمان

ناشرچاپخانه سعادت

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسروده‌های خراسان؛ آثار چهارده تن از شعرای آستان قدس رضوی شامل: مدایح و مراثی، غزلیات

به کوششحسین باقری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی اسلامیه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآوازهای سرمه‌ای: گزیده و شرح غزلیاتی از صائب و دیگر شاعران سبک هندی

نویسندهمحمدحسین محمدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانداستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

مصححمهدی قریب

نویسندهابوالقاسم فردوسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده رودکی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخه نکته‌های دستوری و ادبی با تجدیدنظر

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزار قطعه؛ گزیده قطعات شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح قطعات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنج وحدت؛ گزیده ترجیع‌بند و ترکیب‌بند شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح ابیات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر