منبع   ۶ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
امیر حسینی
ویژگی‌های ساخت‌واژی، معنایی و نحوی حروف اضافه مرکب در زبان‌های فارسی و روسی
امیر حسینی خسرو ترکاشوند
PDF

عنوانویژگی‌های ساخت‌واژی، معنایی و نحوی حروف اضافه مرکب در زبان‌های فارسی و روسی

نویسندهامیر حسینی, خسرو ترکاشوند

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , دستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

حروف اضافه در وابسته‌هاي ناهماهنگ تركيب‌هاي اضافي زبان روسي در آيينه زبان فارسي
امیر حسینی وجیهه رضوانی
PDF

عنوانحروف اضافه در وابسته‌هاي ناهماهنگ تركيب‌هاي اضافي زبان روسي در آيينه زبان فارسي

نویسندهامیر حسینی, وجیهه رضوانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , دستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی