منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حسین محبوبی اردکانی
174
115
PDF PDF
379
314
PDF PDF
784
680
PDF PDF
532
273
PDF PDF
468
258
PDF PDF
456
261
PDF PDF

عنواناحوال و آثار خوشنویسان با نمونه هایی از خطوط خوش، جلد چهارم

به کوششحسین محبوبی اردکانی

نویسندهمهدی بیانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد سوم)

به کوششکریم اصفهانیان, جهانگیر قادریه

نویسندهحسین محبوبی اردکانی

موضوعفرهنگ و تمدن

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

سه سفرنامه هرات، مرو، مشهد
سید محمد لشکرنویس نوری هوتم شیندلر
PDF

عنوانسه سفرنامه هرات، مرو، مشهد

به کوششقدرت الله روشنی «زعفرانلو»

مترجمحسین محبوبی اردکانی

نویسندهسید محمد لشکرنویس نوری, هوتم شیندلر

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی