68
نویسنده
1
موضوع
70
منبع
کتاب شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهای علمي شامل: مقاله، کتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) است كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع یک پژوهش می باشند. در این بخش ما به معرفی و ارائه ی کتب مربوط به کتاب شناسی ادبی می پردازیم.

عنوانکتاب شناسی تاریخ جدید و معاصر (فهرست منتخبی از ماخذ و منابع چاپی تاریخی برای مراجعه دانشجویان دانشگاه)

نویسندهحافظ فرمانفرمائیان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طهوری

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابشناسی موضوعی خلیج فارس (فارسی و عربی، کتابها، مقاله ها، رساله ها، اسناد و مدارک)

نویسندهبیژن اسدی

موضوعکلیات/کتاب شناسی

ناشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

کتابشناسی موضوعی ری (کتب چاپی، خطی، مقالات، نشریات، اسناد و فرامین)
اصغر قائدان مهناز میریان
PDF

عنوانکتابشناسی موضوعی ری (کتب چاپی، خطی، مقالات، نشریات، اسناد و فرامین)

نویسندهاصغر قائدان, مهناز میریان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

ناشررایزن

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر