منبع   ۶ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
مهدی بیانی
723
623
PDF PDF
658
587
PDF PDF
622
498
PDF PDF
540
456
PDF PDF

عنواناحوال و آثار خوشنویسان با نمونه هایی از خطوط خوش، جلد چهارم

به کوششحسین محبوبی اردکانی

نویسندهمهدی بیانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی