منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمدحسین قرشی
187
149
PDF PDF
282
191
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (بیرجند: 1381)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدحسین قرشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپبیرجند

ناشرنشر گلرو

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی