منبع   ۲۱۶ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۲
گروهی از نویسندگان
760
605
PDF PDF
653
437
PDF PDF
1192
987
PDF PDF
620
412
PDF PDF
680
370
PDF PDF
718
547
PDF PDF
639
427
PDF PDF
416
210
PDF PDF
633
289
PDF PDF
427
300
PDF PDF
589
520
PDF PDF
769
660
PDF PDF
807
647
PDF PDF
1107
817
PDF PDF
758
512
PDF PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (انگلیسی-فارسی؛فارسی-انگلیسی)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححسید حسین نصر

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش و نشر سهروردی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش بازی، فرهنگ، جوانان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستارها درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجیکستان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش کارملیت‌ها از ایران در دوره افشاریه و زندیه (1729 ـ 1747)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجممعصومه ارباب

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانش، شماره 142 ـ 143؛ ویژه نامه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات سمینار: تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد علی شعاعی, محسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد دوم: تاریخ فلسفه غرب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمجواد یوسفیان

به کوششسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد اول: تاریخ فلسفه شرق)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمخسرو جهانداری

اشرافسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر