منبع   ۲۱۱ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۱
گروهی از نویسندگان
174
153
PDF PDF
137
134
PDF PDF
343
331
PDF PDF
271
224
PDF PDF
277
171
PDF PDF
176
170
PDF PDF
277
277
PDF PDF
410
372
PDF PDF
316
364
PDF PDF
458
402
PDF PDF
423
340
PDF PDF
289
245
PDF PDF
608
593
PDF PDF
200
168
PDF PDF
258
175
PDF PDF
364
312
PDF PDF

عنوانجستارها درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجیکستان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش کارملیت‌ها از ایران در دوره افشاریه و زندیه (1729 ـ 1747)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجممعصومه ارباب

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانش، شماره 142 ـ 143؛ ویژه نامه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات سمینار: تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد علی شعاعی, محسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد دوم: تاریخ فلسفه غرب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمجواد یوسفیان

به کوششسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد اول: تاریخ فلسفه شرق)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمخسرو جهانداری

اشرافسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

عنوانسالنامه فرهنگ شهرستان قزوین: گزارشی از کارهای انجام‌شده فرهنگ در شش‌ماهه اول سال تحصیلی 1339 ـ 1340

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقزوین

ناشربی نا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر