منبع   ۲۱۵ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۲
گروهی از نویسندگان
407
305
PDF PDF
813
737
PDF PDF
469
340
PDF PDF
431
265
PDF PDF
547
478
PDF PDF
492
342
PDF PDF
299
144
PDF PDF
441
235
PDF PDF
322
231
PDF PDF
456
433
PDF PDF
617
545
PDF PDF
484
516
PDF PDF
751
641
PDF PDF
615
425
PDF PDF
446
359
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش بازی، فرهنگ، جوانان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستارها درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجیکستان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش کارملیت‌ها از ایران در دوره افشاریه و زندیه (1729 ـ 1747)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجممعصومه ارباب

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانش، شماره 142 ـ 143؛ ویژه نامه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات سمینار: تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد علی شعاعی, محسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد دوم: تاریخ فلسفه غرب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمجواد یوسفیان

به کوششسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد اول: تاریخ فلسفه شرق)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمخسرو جهانداری

اشرافسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر