166
نویسنده
1
موضوع
128
منبع
ترجمه یکی از فنون ادبی منحصر به فرد است که امکان پویایی، روابط و فهم مشترک بین دو زبان متفاوت را فراهم می کند. با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های انتقال مفاهیم و اهمیت بسیار زیاد این مهم، یعنی ایجاد ارتباط و جابجایی معانی از زبانی به زبانی دیگر، این فن ادبی هماره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. ما نیز برآنیم تا مجموعه ای از آثار مربوط به این فعالیت بااهمیت ادبی، در زمینه ها و از ابعاد و جهت های مختلف و گوناگون را در اختیار شما مخاطبان ارجمند قرار دهیم.

عنوانپیشنهاد شما چیست؟ - شماره 4 (نام دانشها و فن ها و هنرها)

مترجماحمد آرام

نویسندهجوزف تیکوساینر

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان زبان ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

پیشنهاد شما چیست؟ - شماره 8 (بخشی از واژه های فن شناسی آموزشی)
پروین بوذری فروغ مهاجر
PDF

عنوانپیشنهاد شما چیست؟ - شماره 8 (بخشی از واژه های فن شناسی آموزشی)

مترجمپروین بوذری, فروغ مهاجر

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان زبان ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر