162
نویسنده
1
موضوع
122
منبع
ترجمه یکی از فنون ادبی منحصر به فرد است که امکان پویایی، روابط و فهم مشترک بین دو زبان متفاوت را فراهم می کند. با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های انتقال مفاهیم و اهمیت بسیار زیاد این مهم، یعنی ایجاد ارتباط و جابجایی معانی از زبانی به زبانی دیگر، این فن ادبی هماره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. ما نیز برآنیم تا مجموعه ای از آثار مربوط به این فعالیت بااهمیت ادبی، در زمینه ها و از ابعاد و جهت های مختلف و گوناگون را در اختیار شما مخاطبان ارجمند قرار دهیم.

عنوانمجموعه مقالات کنفرانس بررسی مسائل ترجمه

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششکاظم لطفی پور ساعدی, ابراهیم جدیری سلیمی, مسعود رحیم پور

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفنون ترجمه پیشرفته، انگلیسی، فارسی-فارسی، انگلیسی

نویسندهعلاءالدین پازارگادی

مترجمعلاءالدین پازارگادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرعبید زاکانی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر