137
نویسنده
1
موضوع
99
منبع
ترجمه یکی از فنون ادبی منحصر به فرد است که امکان پویایی، روابط و فهم مشترک بین دو زبان متفاوت را فراهم می کند. با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های انتقال مفاهیم و اهمیت بسیار زیاد این مهم، یعنی ایجاد ارتباط و جابجایی معانی از زبانی به زبانی دیگر، این فن ادبی هماره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. ما نیز برآنیم تا مجموعه ای از آثار مربوط به این فعالیت بااهمیت ادبی، در زمینه ها و از ابعاد و جهت های مختلف و گوناگون را در اختیار شما مخاطبان ارجمند قرار دهیم.
نقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)
حسین غلامی علی سعیدی
PDF

عنواننقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)

نویسندهحسین غلامی, علی سعیدی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

تأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي
حسن پروان ناهید باقرنصرآبادی
PDF

عنوانتأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي

نویسندهحسن پروان, ناهید باقرنصرآبادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر