172
نویسنده
1
موضوع
110
منبع
معرفی منابعی در شناخت ادبیات کودک و زمینه ها و بنیادهای شناخت ادبیات کودک در این طبقه موضوعی انجام خواهد شد
پژوهش در ادبیات کودک

عنوانشعر نوجوانان و کودکان در ده قرن از پنجاه شاعر متقدم و معاصر

به کوششآزاده مقدم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیاد مهرگان: یادداشت‌هایی درباره نادر ابراهیمی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوشششهرام اقبال زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (بیرجند: 1381)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدحسین قرشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپبیرجند

ناشرنشر گلرو

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 8؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 7؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 6؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 5؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 4؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 3؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان؛ داستان کوتاه، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر یارمحمد

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز باب قرائت اطفال: خواندنی‌های بچه‌ها در مطبوعات پیش از مشروطه و انتشار نخستین نشریات کودکان

نویسندهسیدعلی کاشفی خوانساری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرقدیانی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر