منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا)
144
162
PDF PDF
390
541
PDF PDF

عنوانعرفان و عارف‌نمایان؛ ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیة

مترجممحسن بیدارفر

نویسندهصدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات الزهرا

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی