7
نویسنده
1
موضوع
7
منبع

عنوانصدرالدین محمدابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن 11 هجری

نویسندهسید محمدحسین طباطبایی

موضوعفلسفه اسلامی

ناشردانشکده علوم معقول و منقول تهران

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال صدرالمتالهین شیرازی و سخنی در حرکت جوهریه

نویسندهسیدابوالحسن حسینی قزوینی

موضوعفلسفه اسلامی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی