5
نویسنده
1
موضوع
5
منبع

عنوانشرح حال صدرالمتالهین شیرازی و سخنی در حرکت جوهریه

نویسندهسیدابوالحسن حسینی قزوینی

موضوعفلسفه اسلامی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی