122
نویسنده
1
موضوع
134
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.
اخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج
لویی ماسینیون پ. کراوس
PDF

عنواناخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج

مترجمسیدحمید طبیبیان

مصححلویی ماسینیون, پ. کراوس

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفوائد الفؤاد؛ ملفوظات خواجه نظام الدین اولیاء بدایونی (متوفی 725 هجری)

به کوششمحسن کیانی

مصححمحمد لطیف ملک

نویسندهخواجه حسن دهلوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانیس العارفین؛ تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

مصححعلی اوجبی

نویسندهصفی الدین محمد طارمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه گفته‌های خواجه عبدالله انصاری از «تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار»

به کوششبانو مخصوص شافع (فتحی)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرشف النصائح الایمانیه و کشف الفضائح الیونانیه

مصححنجیب مایل هروی

مترجممعین الدین جمال بن جلال الدین محمد مشهور به معلم یزدی

نویسندهشهاب الدین سهروردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرچاپ و نشر بنیاد (سهامی خاص)

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی؛ متن بازمانده از قرن ششم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححایرج افشار

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر