138
نویسنده
1
موضوع
152
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانپندنامه و بی‌سرنامه (بلبل‌نامه، سی فصل، پندنامه، نزهت الاحباب، بیان الارشاد)

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نورعلیشاه اصفهانی به انضمام رساله جامع الاسرار و کنز الاسرار

مصححاحمد خوشنویس عماد

نویسندهنورعلیشاه اصفهانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالهدیة السعدیة فی معادن الوجدیة یا رساله‌ای به فارسی در: سماع و فتوت

مصححاحمد مجاهد

نویسندهاحمد بن محمد الطوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه منوچهری

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

اخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج
لویی ماسینیون پ. کراوس
PDF

عنواناخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج

مترجمسیدحمید طبیبیان

مصححلویی ماسینیون, پ. کراوس

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر