129
نویسنده
1
موضوع
142
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنواندیوان نورعلیشاه اصفهانی به انضمام رساله جامع الاسرار و کنز الاسرار

مصححاحمد خوشنویس عماد

نویسندهنورعلیشاه اصفهانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالهدیة السعدیة فی معادن الوجدیة یا رساله‌ای به فارسی در: سماع و فتوت

مصححاحمد مجاهد

نویسندهاحمد بن محمد الطوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه منوچهری

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

اخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج
لویی ماسینیون پ. کراوس
PDF

عنواناخبار حلاج؛ نسخه‌ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج

مترجمسیدحمید طبیبیان

مصححلویی ماسینیون, پ. کراوس

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفوائد الفؤاد؛ ملفوظات خواجه نظام الدین اولیاء بدایونی (متوفی 725 هجری)

به کوششمحسن کیانی

مصححمحمد لطیف ملک

نویسندهخواجه حسن دهلوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانیس العارفین؛ تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

مصححعلی اوجبی

نویسندهصفی الدین محمد طارمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه گفته‌های خواجه عبدالله انصاری از «تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار»

به کوششبانو مخصوص شافع (فتحی)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر