40
نویسنده
1
موضوع
45
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.

عنوانگلشن صبا به ضمیمه قصیده لامیه

به کوششحسین کوهی کرمانی

اشرافملک‌الشعرا بهار

نویسندهفتحعلی‌خان ملک‌الشعراء صبای کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مجله نسیم صبا

تاریخ چاپ1313 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ( فخری نامه )

مصححمریم حسینی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی

عنوانمثنوی مهر و ماه دفتر دوم از پنج گنج حسینی

مصححکاووس حسن‌لی, کاووس رضایی

نویسندهمحمدحسین ‌بن ‌محمدحسن حسینی ‌شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانیوسف زلیخائی صحیحه جدید با ضمیمه ای بر کتاب زلیخای مولوی میرافضل

به کوششمولوی نقیب احمد دیوبندی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/پیشاور

ناشرپسران حاجی عبدالحکیم

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر