42
نویسنده
1
موضوع
47
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.

عنوانمجموعه چهار کتاب نایاب از منشآت ابوالمجدود سنائی غزنوی؛ عشق‌نامه، عقل‌نامه، بهرام و بهروز، کارنامه بلخ

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

مصححغلام جیلانی (جلالی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپافغانستان

ناشرمطبع سنائی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلشن صبا به ضمیمه قصیده لامیه

به کوششحسین کوهی کرمانی

اشرافملک‌الشعرا بهار

نویسندهفتحعلی‌خان ملک‌الشعراء صبای کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مجله نسیم صبا

تاریخ چاپ1313 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ( فخری نامه )

مصححمریم حسینی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی

عنوانمثنوی مهر و ماه دفتر دوم از پنج گنج حسینی

مصححکاووس حسن‌لی, کاووس رضایی

نویسندهمحمدحسین ‌بن ‌محمدحسن حسینی ‌شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانیوسف زلیخائی صحیحه جدید با ضمیمه ای بر کتاب زلیخای مولوی میرافضل

به کوششمولوی نقیب احمد دیوبندی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/پیشاور

ناشرپسران حاجی عبدالحکیم

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر