منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
میرسیدعلی همدانی
147
213
PDF PDF
645
356
PDF PDF
737
485
PDF PDF

عنوانشرح مرادات حافظ به انضمام نسخه اصلی به خط محمد گل‌اندام

نویسندهمیرسیدعلی همدانی

مصححایرج گل‌سرخی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

مقامات عارفان؛ سه اثر نفیس از سه عارف بزرگ
میرسیدعلی همدانی باباطاهر همدانی
PDF

عنوانمقامات عارفان؛ سه اثر نفیس از سه عارف بزرگ

نویسندهمیرسیدعلی همدانی, باباطاهر همدانی

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مستوفی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی