منبع   ۵ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
میرسیدعلی همدانی
179
213
PDF PDF
533
550
PDF PDF
926
558
PDF PDF
1123
711
PDF PDF

عنوانشرح مرادات حافظ به انضمام نسخه اصلی به خط محمد گل‌اندام

نویسندهمیرسیدعلی همدانی

مصححایرج گل‌سرخی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

مقامات عارفان؛ سه اثر نفیس از سه عارف بزرگ
میرسیدعلی همدانی باباطاهر همدانی
PDF

عنوانمقامات عارفان؛ سه اثر نفیس از سه عارف بزرگ

نویسندهمیرسیدعلی همدانی, باباطاهر همدانی

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مستوفی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی