منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سیروس سعدوندیان
127
145
PDF PDF
127
108
PDF PDF
511
309
PDF PDF

عنوانحرفی از هزاران کاندر عبارت آمد (وقایع تبریز و رشت 1335-1326 هجری قمری)

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهحاج محمدتقی جورابچی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران، 1311-1231 خورشیدی

نویسندهسیروس سعدوندیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

سیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری
منصوره اتحادیه (نظام مافی) سیروس سعدوندیان
PDF

عنوانسیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخبه سیفیه؛ در تاریخ و جغرافیای استرآباد

مصححمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهمحمدعلی قورخانجی (صولت نظام)

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی