منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
منصوره اتحادیه (نظام مافی)
165
141
PDF PDF
765
472
PDF PDF
سیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری
منصوره اتحادیه (نظام مافی) سیروس سعدوندیان
PDF

عنوانسیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخبه سیفیه؛ در تاریخ و جغرافیای استرآباد

مصححمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهمحمدعلی قورخانجی (صولت نظام)

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزمانه، زندگی و کارنامه بیهقی

نویسندهمریلین رابینسون والدمن

مترجممنصوره اتحادیه (نظام مافی)

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-6082-01-7

زبانفارسی