106
نویسنده
1
موضوع
110
منبع
خاطرات: نگارش خاطرات در موضوعات مختلف و در جایگاه ها و موقعیت های گوناگون یکی از شیوه های ادبی است که برای شناخت بیشتر از اشخاص، مکان ها، اعصار، وضعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و همچنین آگاهی از احساسات و اندیشه ها، رویدادها، وقایع و... کمک شایانی به ما می کنند.  یادداشت ها: مجموعه ای از نوشتارهای همگون در بافتی چندموضوعی و بینامتنی هستند که با اهدافی مختلف همچون: یادداشت نویسی روزانه، یادداشت نویسی متناوب در مورد موضوعات مختلف یا موضوعی خاص، یادداشت نویسی از منابع مورد مطالعه، یادداشت نویسی های مقاله ای و... نگاشته می شوند. در این بخش مجموعه ی کتبی که حول محور موضوع یادداشت نویسی منتشر شده اند را معرفی و ارائه می کنیم.   در این بخش این سنخ از کتاب ها را حول محور موضوعات: خاطرات و یادداشت ها به شما مخاطبان ارجمند پیشنهاد می کنیم.
خاطرات و یادداشت ها

عنوانخاطرات اسارت، روزنامه سفر خوارزم و خیوه سرهنگ اسماعیل میرپنجه

به کوششصفاء الدین تبرائیان

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار چهره: خاطرات و تفکرات درباره نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز

نویسندهانور خامه ای

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرشرکت کتاب سرا

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمن، خبرنگار کتاب: مطالبی از روزنامه‌نگاران حوزه کتاب

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششحسین نوروزی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات و اسناد محمدعلی غفاری، نایب اول پیشخدمت باشی (تاریخ غفاری)

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهمحمدعلی غفاری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

ناشرتاریخ نشر ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر