88
نویسنده
1
موضوع
90
منبع
خاطرات: نگارش خاطرات در موضوعات مختلف و در جایگاه ها و موقعیت های گوناگون یکی از شیوه های ادبی است که برای شناخت بیشتر از اشخاص، مکان ها، اعصار، وضعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و همچنین آگاهی از احساسات و اندیشه ها، رویدادها، وقایع و... کمک شایانی به ما می کنند.  یادداشت ها: مجموعه ای از نوشتارهای همگون در بافتی چندموضوعی و بینامتنی هستند که با اهدافی مختلف همچون: یادداشت نویسی روزانه، یادداشت نویسی متناوب در مورد موضوعات مختلف یا موضوعی خاص، یادداشت نویسی از منابع مورد مطالعه، یادداشت نویسی های مقاله ای و... نگاشته می شوند. در این بخش مجموعه ی کتبی که حول محور موضوع یادداشت نویسی منتشر شده اند را معرفی و ارائه می کنیم.   در این بخش این سنخ از کتاب ها را حول محور موضوعات: خاطرات و یادداشت ها به شما مخاطبان ارجمند پیشنهاد می کنیم.
خاطرات و یادداشت ها

عنوانیادگاری ها (یادگاری هایی که بر در و دیوار مدرسه مادرشاه اصفهان نوشته اند)

نویسندهمحمدباقر .

به کوششسیف‌الله وحیدنیا

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیده ها و شنیده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال‌زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین‌المللی 1914 ـ 1918

نویسندهمیرزا ابوالقاسم خان کحال‌زاده

به کوششمرتضی کامران

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر فرهنگ

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات منصور رفیع زاده؛ آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا

مترجماصغر گرشاسبی

نویسندهمنصور رفیع زاده

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیاض سفر: یادداشت‌های سفر در زمینه ایران‌شناسی، کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

نویسندهایرج افشار

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر