114
نویسنده
1
موضوع
118
منبع
خاطرات: نگارش خاطرات در موضوعات مختلف و در جایگاه ها و موقعیت های گوناگون یکی از شیوه های ادبی است که برای شناخت بیشتر از اشخاص، مکان ها، اعصار، وضعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و همچنین آگاهی از احساسات و اندیشه ها، رویدادها، وقایع و... کمک شایانی به ما می کنند.  یادداشت ها: مجموعه ای از نوشتارهای همگون در بافتی چندموضوعی و بینامتنی هستند که با اهدافی مختلف همچون: یادداشت نویسی روزانه، یادداشت نویسی متناوب در مورد موضوعات مختلف یا موضوعی خاص، یادداشت نویسی از منابع مورد مطالعه، یادداشت نویسی های مقاله ای و... نگاشته می شوند. در این بخش مجموعه ی کتبی که حول محور موضوع یادداشت نویسی منتشر شده اند را معرفی و ارائه می کنیم.   در این بخش این سنخ از کتاب ها را حول محور موضوعات: خاطرات و یادداشت ها به شما مخاطبان ارجمند پیشنهاد می کنیم.
خاطرات و یادداشت ها

عنوانیادداشت های سپهسالار تنکابنی (محمد ولیخان تنکابنی)

به کوششمحمود تفضلی

نویسندهعبدالصمد خلعت‌بری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات نوین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات میرزا موسی‌خان قائم فراهانی معروف به میرزابزرگ دوم (قائم‌مقام چهارم) ادبی، قضایی، اخلاقی، تاریخی

نویسندهقائم مقام چهارم معروف به میرزا بزرگ دوم

به کوششسیدعبدالمجید قائم مقام فراهانی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات اسارت، روزنامه سفر خوارزم و خیوه سرهنگ اسماعیل میرپنجه

به کوششصفاء الدین تبرائیان

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر