منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۲
قادر فتاحی قاضی
879
352
PDF PDF
1053
710
PDF PDF
1266
500
PDF PDF

عنوانمنظومه کردی سعید و میرسیف الدین بیگ (متن کردی و ترجمه فارسی)

نویسندهمولف ناشناس

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شور محمود و مرزینگان (متن کردی و ترجمه فارسی)

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شیخ فَرخ و خاتون اَستی (متن کردی و ترجمه فارسی)

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده , فرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی

عنوانمنظومه کردی شیخ صنعان؛ متن کردی و ترجمه فارسی آن

مترجمقادر فتاحی قاضی

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دفتر شعر کلاسیک

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی