229
نویسنده
1
موضوع
181
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.

عنوانمجموعه دروس باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ، مبانی باستان شناسی ایران، بین النهرین، مصر

نویسندهصادق ملک شهمیرزادی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

ناشرانتشارات محیا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

جلوه های هنر در اصفهان
محمدعلی اسلامی ندوشن محیط طباطبایی آنتونی ولش
PDF

عنوانجلوه های هنر در اصفهان

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن, محیط طباطبایی, آنتونی ولش

به کوششعلی جانزاده

مترجمجلیل دهمشگی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات جانزاده

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت صفویه در ایران

نویسندهسید جمال ترابی طباطبایی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره کل موزه‌ها

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر