83
نویسنده
1
موضوع
95
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانفهرست مخطوطات (عرب، فارسی و اردو) امیر الدولہ پبلک لائبریری (= فهرست نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو کتابخانه عمومی امیرالدوله در لکنو، هندوستان

نویسندهمحمد شفیق مرادآبادی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/لکنهو

ناشرامیر الدوله پَبلک لائبریری

تاریخ چاپ2000 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوة العلماء لکهنو

نویسنده. مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی راشد برهان پوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه سِند پاکستان

نویسندهراشد برهان پوری

به کوشششفیع بروهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان

ناشرمجله تحقیق، گروه اردو، دانشگاه سِند، جام شورو، شماره 3

تاریخ چاپ1989 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانتذکره جواهر زواهر- حصه اول (=فهرست تفصیلیِ 182 نسخه خطی فارسی موزه جواهرِ شهر اَتاوا، هندوستان)

نویسندهمحمد ابرار حسین فاروقی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند

تاریخ چاپ1959 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علیگر

نویسندهاطهر عباس رضوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/َعَلیگَر

ناشردانشگاه اسلامی عَلیگَر

تاریخ چاپ1969 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی

عنوانفهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج‌بخش ـ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (جلد یکم)

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه مؤسسه سندشناسی (سندالوجی) وابسته به دانشگاه سند

نویسندهقاسم صافی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمجلس تحقیق و تألیف فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جی سی لاهور

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی عشق آباد ترکمنستان، فارسی-عربی

اشرافسید محمود مرعشی نجفی

نویسندهسیف الله مدبر

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابوالقاسم فردوسی)، جلد دوم، مجموعه‌ها

نویسندهعلی بهرامیان

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابوالقاسم فردوسی)، جلد اول
علی بهرامیان عبدالله یونس اف
PDF

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابوالقاسم فردوسی)، جلد اول

نویسندهعلی بهرامیان, عبدالله یونس اف

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی، جلدهای 21-30، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، جلد سوم
میر محمود موسوی حسین متقی
PDF

عنوانراهنمای نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی، جلدهای 21-30، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، جلد سوم

اشرافسید محمود مرعشی نجفی

نویسندهمیر محمود موسوی, حسین متقی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ایران-قم) و راهنمای جلد اول تا بیستم شامل (فهرست موضوعی، مولفین، جایها)، جلد دوم

اشرافسید محمود مرعشی نجفی

نویسندهسید احمد حسینی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ایران-قم) و راهنمای جلد اول تا بیستم شامل (غلطنامه‌ها-فهرست الفبائی-مجیزین-مجازین)، جلد اول

اشرافسید محمود مرعشی نجفی

نویسندهسید احمد حسینی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر