99
نویسنده
1
موضوع
111
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانکشف الابیات مثنوی &

به کوششمحمدجواد شریعت

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات کمال

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی و عکسی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی (جلد دوم)

نویسندهسیدمحمدباقر حجتی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تأسیس 1350 تا 1370 هـ.ش

نویسندهمحمدحسین تسبیحی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
توفیق سبحانی محمدرضا نصیری
PDF

عنوانفهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو

نویسندهتوفیق سبحانی, محمدرضا نصیری

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست کتب عربی، فارسی و اردو مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار علی من ابتدای 1331 هجری لغایت 1334 هجری، جلد سوم

نویسندهمولف ناشناس

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/حیدرآباد دکن

ناشردار الطبع جامعه عثمانیه سرکار عالی

تاریخ چاپ1347 هجری قمری

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست چاپ های آثار سعدی در شبه قاره و چاپ‌های شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه عمومی هردیال ـ دهلی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه انجمن ترقی اردو ـ دهلی نو

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول
توفیق سبحانی حسام الدین آق سو
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول

نویسندهتوفیق سبحانی, حسام الدین آق سو

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر