129
نویسنده
1
موضوع
130
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی زهرا عالمی احمد صباگردی مقدم
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, زهرا عالمی, احمد صباگردی مقدم

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی زهرا عالمی احمد صباگردی مقدم
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, زهرا عالمی, احمد صباگردی مقدم

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد پنجم): مجموعه‌ها و جنگ‌ها
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد پنجم): مجموعه‌ها و جنگ‌ها

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد چهارم): نسخه‌های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد چهارم): نسخه‌های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد سوم)
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد سوم)

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد دوم): کتاب‌های فارسی از آداب جنگ تا ذخیره خوارزمشاهی
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد دوم): کتاب‌های فارسی از آداب جنگ تا ذخیره خوارزمشاهی

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد اول): کتاب‌های عربی و ترکی
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد اول): کتاب‌های عربی و ترکی

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکشف الابیات مثنوی &

به کوششمحمدجواد شریعت

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات کمال

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر