138
نویسنده
1
موضوع
145
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانفهرست کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

نویسندهکتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپکیوتو ژاپن

ناشرکتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

تاریخ چاپ1981 میلادی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه وقفی جناب آقای علی اصغر حکمت)

به کوششمحمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو
محمدرضا نصیری توفیق ه. سبحانی
PDF

عنوانفهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو

نویسندهمحمدرضا نصیری, توفیق ه. سبحانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست روزنامه های موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

به کوششرمضانعلی اسماعیل پور قوچانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی زهرا عالمی احمد صباگردی مقدم
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, زهرا عالمی, احمد صباگردی مقدم

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر