133
نویسنده
1
موضوع
139
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه وقفی جناب آقای علی اصغر حکمت)

به کوششمحمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو
محمدرضا نصیری توفیق ه. سبحانی
PDF

عنوانفهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو

نویسندهمحمدرضا نصیری, توفیق ه. سبحانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست روزنامه های موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

به کوششرمضانعلی اسماعیل پور قوچانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی زهرا عالمی احمد صباگردی مقدم
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, زهرا عالمی, احمد صباگردی مقدم

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی زهرا عالمی احمد صباگردی مقدم
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1385 ـ 1386) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, زهرا عالمی, احمد صباگردی مقدم

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1383 ـ 1384) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد اول: مجله های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1382) جلد اول: مجله های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد دوم: روزنامه های ایران
پوری سلطانی رضا اقتدار زهرا عالمی
PDF

عنوانراهنمای مجله ها و روزنامه های ایران (1381) جلد دوم: روزنامه های ایران

نویسندهپوری سلطانی, رضا اقتدار, زهرا عالمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر