154
نویسنده
1
موضوع
156
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانقواعد فهرستنويسي‌ انگلوامريکن‌

نویسندهانجمن کتابداران آمریکا و دیگران...

مترجمرحمت‌الله‌ فتاحی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)
ایرج افشار محمدتقی دانش پژوه
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)

نویسندهایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

نویسندهکتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپکیوتو ژاپن

ناشرکتابخانه مرکزی دانشگاه کیوتو

تاریخ چاپ1981 میلادی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه وقفی جناب آقای علی اصغر حکمت)

به کوششمحمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر