منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
ریچارد نلسون فرای
565
837
PDF PDF
596
817
PDF PDF
531
526
PDF PDF

عنوانبخارا دستاورد قرون وسطی

نویسندهریچارد نلسون فرای

مترجممحمود محمودی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی