136
نویسنده
1
موضوع
119
منبع
آثار به جای مانده از مجموعه فعالیت های‌ ادبی‌ ایرانیان‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ را تاریخ ادبیات پس از اسلام می نامیم. در تقسیم بندی های تاریخی-ادبی این دوره را تاریخ ادبیات فارسی یا همان تاریخ ادبیات فارسی پس از ورود اسلام نام گذاری کرده اند. این بازه ی زمانی از ورود اسلام به ایران آغاز می شود که همراه است با تغییر خط و نگرش به زبان و عواملی دیگر و تا دوره ی معاصر ادامه دارد. در این بخش مجموعه ی آثار مربوط به تاریخ ادبیات در دوران پس از ورود اسلام تا دوره ی متاخر را معرفی و ارائه می نماییم.
تاریخ ادبیات فارسی
1549
1096
PDF PDF
بررسی شاهکارها در زبان فارسی (دوازده گفتار درسی)
محمد استعلامی نرگس روان پور
PDF

عنوانبررسی شاهکارها در زبان فارسی (دوازده گفتار درسی)

نویسندهمحمد استعلامی, نرگس روان پور

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

ناشرانتشارات موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان و ادب فارسی در جهان - جلد چهارده (ارمنستان)

نویسندهکیومرث امیری

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به روند و نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه
الهامه مفتاح وهاب علی
PDF

عنواننگاهی به روند و نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه

نویسندهالهامه مفتاح, وهاب علی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی (از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه) - جلد دوم

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پایا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران ویژه‌ی نوجوانان و جوانان - جلد چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات تیرگان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر