114
نویسنده
1
موضوع
97
منبع
آثار به جای مانده از مجموعه فعالیت های‌ ادبی‌ ایرانیان‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ را تاریخ ادبیات پس از اسلام می نامیم. در تقسیم بندی های تاریخی-ادبی این دوره را تاریخ ادبیات فارسی یا همان تاریخ ادبیات فارسی پس از ورود اسلام نام گذاری کرده اند. این بازه ی زمانی از ورود اسلام به ایران آغاز می شود که همراه است با تغییر خط و نگرش به زبان و عواملی دیگر و تا دوره ی معاصر ادامه دارد. در این بخش مجموعه ی آثار مربوط به تاریخ ادبیات در دوران پس از ورود اسلام تا دوره ی متاخر را معرفی و ارائه می نماییم.
تاریخ ادبیات فارسی
فارسی و تاریخ ادبیات (سال دوم دانشسرای راهنمایی)
حسن صدر حاج سید جوادی حسن انوری نورالدین مقصودی
PDF

عنوانفارسی و تاریخ ادبیات (سال دوم دانشسرای راهنمایی)

نویسندهحسن صدر حاج سید جوادی, حسن انوری, نورالدین مقصودی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران (3، 4 و 5)

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهشبلی نعمانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران (1 و 2)

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهشبلی نعمانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مختصر ادبیات ایران (از قدیم‌ترین دوره‌های تاریخی تا ظهور غزنویان)

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششمیر هاشم محدث

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه نشر هما

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی (از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه)

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پایا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر