منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
غلامرضا ورهرام
644
554
PDF PDF
773
642
PDF PDF
1089
987
PDF PDF
1220
1771
PDF PDF

عنوانتعلیقات بر حدود العالم من المشرق الی المغرب

مصححغلامرضا ورهرام, مریم میراحمدی

نویسندهمولف ناشناس

مترجمپوهاند میرحسین شاه

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه اولیویه: تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران آغازین عصر قاجاریه

مترجممحمدطاهر میرزا

مصححغلامرضا ورهرام

نویسندهگیوم آنتوان اولیویه

موضوعنثر/سفرنامه

ناشرانتشارات موسسه اطلاعات

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3150

نوبت چاپاول

زبانفارسی