منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مریم میراحمدی
314
303
PDF PDF
875
846
PDF PDF
1859
2331
PDF PDF

عنوانپژوهشي در تاريخ معاصر ايران: برخورد شرق و غرب در ايران (1950 - 1900)

نویسندهمریم میراحمدی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتعلیقات بر حدود العالم من المشرق الی المغرب

مصححغلامرضا ورهرام, مریم میراحمدی

نویسندهمولف ناشناس

مترجمپوهاند میرحسین شاه

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفواید الصفویه تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه

نویسندهابوالحسن قزوینی

مصححمریم میراحمدی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی