منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
بدرالزمان قریب
487
371
PDF PDF
492
125
PDF PDF
452
115
PDF PDF
286
134
PDF PDF

عنوانخط میخی فارسی باستان؛ اقتباس یا ابتکار، میراثی از کوروش یا داریوش

نویسندهبدرالزمان قریب

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگذشته نقلی و بعید در سُغدی و شباهت آنها با برخی از گویش‌های ایرانی نو

مترجممیترا فریدی

نویسندهبدرالزمان قریب

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی