منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
مژده دقیقی

عنوانمعرفی و نقد کتاب؛ اوئن آلدوریج (ویراستار و نویسنده مقدمه‌ها). ادبیات تطبیقی: موضوع و روش. اربنا

مترجممژده دقیقی

نویسندهکلوین اس. براون

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی