1003
نویسنده
1
موضوع
680
منبع
ادبیات داستانی یکی از رایج ترین شیوه های ادبی در عصر ما می باشد، از این روی این بخش به پژوهش ها در زمینه ی ادبیات داستانی از روش ها و شیوه های متنوعِ مرسوم اختصاص دارد. 
پژوهش‌ در نثر و متون

عنوانجلوه‌های تشیع در تفسیر کشف الاسرار رشیدالدین امام احمد میبدی

نویسندهمحمدمهدی رکنی یزدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپیزد

ناشراتشارات یزد

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز بین النهرین تا ماوراءالنهر؛ پژوهشی در سفرنامه ابن بطوطه (رجال، مزارات، مراکز علمی و مذهبی)

نویسندهقنبرعلی رودگر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دایرة المعارف اسلامی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد اول)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله‌ای تاریخی و انتقادی در باب نسخه نفثة المصدور تألیف نورالدین محمد منشی

نویسندهمحمد قزوینی

به کوششعباس اقبال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1308 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعجایب‌نامه‌ها به منزله ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایت‌های کتاب عجایب هند

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر