منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
کیوان سمیعی
223
116
PDF PDF
220
128
PDF PDF
331
136
PDF PDF
445
143
PDF PDF
624
581
PDF PDF

عنواندیوان اشعار شادروان اسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی؛ شامل قصاید، غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات، مفردات، مدایح و مراثی

مصححکیوان سمیعی

نویسندهاسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان طبیب اصفهانی به ضمیمه رساله‌ای در شرح حال و زمان شاعر

مصححمجتبی برزآبادی فراهانی

به کوششکیوان سمیعی

نویسندهمیرزا عبدالباقی طبیب اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی سنایی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی