منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سیداحمد بهشتی شیرازی
150
178
PDF PDF
170
190
PDF PDF

عنوانهزار قطعه؛ گزیده قطعات شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح قطعات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شرح شعر , نظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنج وحدت؛ گزیده ترجیع‌بند و ترکیب‌بند شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح ابیات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی