114
نویسنده
1
موضوع
116
منبع
این عنوان به کتاب هایی اطلاق می شود که اشعاری(یک شعر، یک دفتر و یا یک دیوان) را از شاعران انتخاب می کنند و به بررسی، توضیح، تحلیل، تفسیر و ارائه ی معانی مختلف از آن می پردازند. در این کتاب ها اغلب نسخه های دیگر موجود از شعر یا اشعار مورد نظر را نیز بررسی و معرفی می نمایند و پژوهشگران ارحجیت(بین دو یا چند نسخه ی متفاوت) مدنظر خویش را براساس مستنداتی بیان می کنند. کتاب های شرح شعر حاصل تلاش سخت کوشانه وخردمندانه ی پژوهشگرانی است که در اثنای بررسی ابیات به بیان و توضیح آرایه های لفظی و معنوی اشعار نیز می پردازند. این دست از کتب نتیجه ی سال ها مطالعه و تحقیق بر روی اشعار یک شاعر است.
4566
1485
PDF PDF

عنوانشرح غزلهای صائب تبریزی - جلد اول (برای تدریس در دوره های دکتری ادبیات تطبیقی)

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه خدمات فرهنگی - انتشاراتی الست

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلیلی و مجنون (پژوهشی در ریشه های تاریخی و اجتماعی داستان، به انضمام تلخیص و شرح لیلی و مجنون نظامی)

مترجمکامل احمدنژاد

نویسندها. ا. کراچکوفسکی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر