44
نویسنده
1
موضوع
44
منبع
این عنوان به کتاب هایی اطلاق می شود که اشعاری(یک شعر، یک دفتر و یا یک دیوان) را از شاعران انتخاب می کنند و به بررسی، توضیح، تحلیل، تفسیر و ارائه ی معانی مختلف از آن می پردازند. در این کتاب ها اغلب نسخه های دیگر موجود از شعر یا اشعار مورد نظر را نیز بررسی و معرفی می نمایند و پژوهشگران ارحجیت(بین دو یا چند نسخه ی متفاوت) مدنظر خویش را براساس مستنداتی بیان می کنند. کتاب های شرح شعر حاصل تلاش سخت کوشانه وخردمندانه ی پژوهشگرانی است که در اثنای بررسی ابیات به بیان و توضیح آرایه های لفظی و معنوی اشعار نیز می پردازند. این دست از کتب نتیجه ی سال ها مطالعه و تحقیق بر روی اشعار یک شاعر است.
1478
1347
PDF PDF
1549
1245
PDF PDF

عنوانبررسی اشعاری از حافظ از دیدگاه شهریار

به کوششابوالفضل علی محمدی

نویسندهمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزار قطعه؛ گزیده قطعات شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح قطعات

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه رساله در تصوف؛ لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریه ابن فارض، در بیان معارف و معانی ربانی به انضمام شرح رباعیات در وحدت وجود

مصححایرج افشار

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر